Strona główna O firmie Galeria Czytelnia Kontakt
biuro@pieknazielen.pl

Tel.: 515 37 86 11
Tel.: 511 63 31 31

Adres: ul. Długa 7/13
62-095 Murowana Goślina k. Poznania
Ogród Sadzimy kwaiatki
Projekt Nasza altana
Definicje i cel Serwisu

Pod pojęciem "Serwis" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://www.pieknymebel.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Cel Serwisu: informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy PieknyMebel.pl. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Oznaczenie www.pieknymebel.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług; są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Zawartość

Serwis przedstawia ogólne informacje o firmie PieknyMebel.pl jej ofercie, informacje o meblach i sposobie ich wykonania.
PieknyMebel.pl zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

Zobowiązanie Użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Korespondencja
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Dane osobowe
Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania ww. danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę. Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

PieknyMebel.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

PieknyMebel.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
PieknyMebel.pl zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.